مجوز خروج از کشور اربعین ۹۶ ویژه دانشجویان دارای معافیت تحصیلی

دانشجویان گرامی دارای معافیت تحصیلی مطابق تصویر فوق اقدامات اشاره شده را انجام دهند.
لیست دفاتر و حوزه های بسیج دانشجویی مورد تایید ستاد، جهت تحویل فرم تعهدنامه، به زودی اعلام میگردد.
به زودی سایت ستاد دانشجویی به نشانی esfatabat.ir جهت درج اطلاعیه ها و آغاز فرایند ثبت نام کاروان های دانشجویی اربعین، به روزرسانی خواهد شد.