لیست دفاتر بسیج دانشجویی جهت دریافت تعهدنامه در سراسر استان

نظر به هماهنگی های انجام شده و سطح دسترسی های اتخاذ شده در سامانه مجوز خروج، دانشجویانی که تعهدنامه الکترونیک را دریافت نموده اند، می بایست همراه با پرینت تعهدنامه، مدارک شناسایی و ضامن به یکی از “دفاتر” یا “حوزه” های بسیج دانشجویی در سراسر استان مراجعه نمایند.