راهنمای سفر اربعین ۹۶

راهنمای سفر اربعین ۹۶ ویژه دانشجویان برادر استان اصفهان

جهت مشاهده ی راهنمای سفر اربعین سال ۹۶ ویژه دانشجویان برادر استان اصفهان کلیک کنید

 

مجوز خروج از کشور

مجوز خروج از کشور اربعین ۹۶ ویژه دانشجویان دارای معافیت تحصیلی

دانشجویان گرامی دارای معافیت تحصیلی مطابق تصویر فوق اقدامات اشاره شده را انجام دهند.
لیست دفاتر و حوزه های بسیج دانشجویی مورد تایید ستاد، جهت تحویل فرم تعهدنامه، به زودی اعلام میگردد.

پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله فرمودند

خدا رحمت كند فرزندى را كه در كار نيك، به پدر و مادرش كمك كند، خدا رحمت كند پدرى را كه در كار نيك، پسرش را يارى كند

لیست دفاتر بسیج دانشجویی استان اصفهان

لیست دفاتر بسیج دانشجویی جهت دریافت تعهدنامه در سراسر استان

نظر به هماهنگی های انجام شده و سطح دسترسی های اتخاذ شده در سامانه مجوز خروج، دانشجویانی که تعهدنامه الکترونیک را دریافت نموده اند...

مشاهده مراحل و

ثبت نام در سفر اربعین۹۶

جهت ثبت نام سفر اربعین سال 1396 کلیک کنید

راهنمای سفر اربعین ۹۶

راهنمای سفر اربعین ۹۶ ویژه دانشجویان برادر استان اصفهان

جهت مشاهده ی راهنمای سفر اربعین سال ۹۶ ویژه دانشجویان برادر استان اصفهان کلیک کنید

 

مجوز خروج از کشور

مجوز خروج از کشور اربعین ۹۶ ویژه دانشجویان دارای معافیت تحصیلی

دانشجویان گرامی دارای معافیت تحصیلی مطابق تصویر فوق اقدامات اشاره شده را انجام دهند.
لیست دفاتر و حوزه های بسیج دانشجویی مورد تایید ستاد، جهت تحویل فرم تعهدنامه، به زودی اعلام میگردد.

لیست دفاتر بسیج دانشجویی استان اصفهان

لیست دفاتر بسیج دانشجویی جهت دریافت تعهدنامه در سراسر استان

نظر به هماهنگی های انجام شده و سطح دسترسی های اتخاذ شده در سامانه مجوز خروج، دانشجویانی که تعهدنامه الکترونیک را دریافت نموده اند...

مشاهده مراحل و

ثبت نام در سفر اربعین۹۶

جهت ثبت نام سفر اربعین سال 1396 کلیک کنید

پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله فرمودند

خدا رحمت كند فرزندى را كه در كار نيك، به پدر و مادرش كمك كند، خدا رحمت كند پدرى را كه در كار نيك، پسرش را يارى كند